اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F569%2FAppointing-New-Human-Resource-Development-Manager-of-Jam-Petrochemical-Company

اشتراک گذاری