اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F644%2FMr-Taher-Kordi-is-appointed-as-Managing-Director-of-J-S-K

اشتراک گذاری