اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F657%2FMinister-of-Cooperatives-Labor-and-Social-Welfare-in-a-visit-to-Jam-Petrochemical-Company

اشتراک گذاری