اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F680%2FJam-Petrochemical-Company-will-attend-in-PLAST-EURASIA-%25c4%25b0STANBUL-2014

اشتراک گذاری