اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F703%2FGhasemi-Shahri-every-aspect-of-our-jobs-must-be-done-in-world-class-basis

اشتراک گذاری