اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F732%2FJAM-took-part-in-the-exhibition-with-respect-to-expansion-of-exporting-markets

اشتراک گذاری