اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F900%2FMirafzali-Jam-Petrochemical-Co-JPC-is-the-gem-to-the-ring-of-petrochemical-industry-in-Iran

اشتراک گذاری