اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F916%2FJam-Petrochemical-Company-JPC-Attends-19th-Interplastica-Trade-Fair-in-Moscow-Russia

اشتراک گذاری