اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.jpcomplex.ir/fa/news/1032/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری