اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Ftr%2Fnews%2F1504%2FT%25c3%25bcrkiye-deki-Plast-Eurasia-fuar%25c4%25b1nda-Jam-Petrochemicals-%25c4%25b1n-prestijli-varl%25c4%25b1%25c4%259f%25c4%25b1

اشتراک گذاری