اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Ftr%2Fnews%2F1684%2FJam-Petrochemical-Assistant-Director-for-Development-Planning-Announces-Corporate-Governance-Committee-Jam-Petrochemical-Company-in-the-way-of-More-Transparency

اشتراک گذاری