اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.kowsarhospital.com%2Far%2Fnews%2F264%2F%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25a8-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25b9%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25b9%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25ac-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2586-%25d9%2584%25d9%2584%25d8%25b3%25da%25a9%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a9

اشتراک گذاری