اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.kowsarhospital.com%2Far%2Fnews%2F326%2F%25d8%25b3%25d8%25b1%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ba%25d8%25af%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2582%25db%258c%25d8%25a9-Thyroid-Cancer

اشتراک گذاری