اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.kowsarhospital.com%2Far%2Fnews%2F355%2F13-%25d8%25ad%25d9%2582%25db%258c%25d9%2582%25d8%25a9-%25d8%25b9%25d9%2586-%25d9%2584%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25ad-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2581%25d9%2584%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b2%25d8%25a7

اشتراک گذاری