اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.kowsarhospital.com%2Far%2Fnews%2F374%2F%25d9%2585%25d8%25a7-%25d9%2587%25d9%2588-%25d8%25a3%25d8%25ab%25d8%25b1-%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2589-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a9

اشتراک گذاری