اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.kowsarhospital.com%2Far%2Fnews%2F383%2F%25d8%25b7%25d8%25b9%25d9%2585%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25ab%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25ab%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25af%25d8%25a9

اشتراک گذاری