اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.kowsarhospital.com%2Far%2Fnews%2F411%2F%25d9%2585%25da%25a9%25d9%2585%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2582%25d8%25af-%25d8%25aa%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25a8-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25a1

اشتراک گذاری