اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.kowsarhospital.com%2Far%2Fnews%2F470%2F%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25b0%25db%258c%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d9%2585-%25d8%25a8%25d8%25b9%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a9

اشتراک گذاری