اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.kowsarhospital.com%2Far%2Fnews%2F904%2F%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25b4%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a9-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25aa-%25d9%2588%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25a1-%25d9%2584%25d9%2581%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25aa-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d9%2582%25d8%25a8%25d9%2584-20-%25d8%25a3%25d9%2584%25d9%2581-%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2585

اشتراک گذاری