اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.kums.ac.ir/fa/news/31585/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa

اشتراک گذاری