اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.kums.ac.ir/fa/news/31607/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری