اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.kums.ac.ir/fa/news/31610/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری