اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.kums.ac.ir/fa/news/32106/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%db%b3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%b2%db%b7%db%b0-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری