اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.lifesaving.ir/en/news/214/Mr-Esfandiari-Ms-Sahebalzamani-visited-Mahmoudabad

اشتراک گذاری