اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.lordegan.co%2Ffa%2Fnews%2F57%2F%25d8%25b4%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a2%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d9%2586%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%25be%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2585%25db%258c

اشتراک گذاری