اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.lordegan.co/fa/news/75/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%db%b3%db%b4%db%b0%db%b0%db%b0-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c

اشتراک گذاری