اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.manachaman.com/fa/news/39/%da%86%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d9%87%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c

اشتراک گذاری