اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.masjed.ir/fa/news/122/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%ba%d9%81%d8%a7%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری