اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.masjed.ir/fa/news/291/%d8%ad%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%d9%89-%d9%85%d9%87%d8%b1

اشتراک گذاری