اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1043%2FCooperation-of-Red-Crescent-Society-with-Health-Ministry-Provision-of-rare-and-ad-hock-medicine

اشتراک گذاری