اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1161%2Ffurther-expand-the-production-capacity-at-the-State-Pharmaceutical-Drugs-Manufacturing-Corporation

اشتراک گذاری