اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1235%2FCollaborating-Red-Crescent-Society-with-Health-Ministry-to-provide-needed-medicine-of-the-country

اشتراک گذاری