اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1270%2FIran-Helal-Medical-Devices-Company-Received-Golden-Statue-of-Standard-National-Organization

اشتراک گذاری