اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1271%2FInternational-station-establishment-to-prepare-emergency-medicine-and-cooperation-with-knowledge-companies-in-Medical-Procurement-Organization-M-P-O

اشتراک گذاری