اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1299%2FEuropeans-are-ready-to-have-collaborate-with-Iran-in-the-fields-of-Medical-and-Pharmaceutical

اشتراک گذاری