اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1304%2FForeign-companies-went-to-meet-MPO-s-exhibition-hall-in-International-Exhibition

اشتراک گذاری