اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1307%2FThe-president-of-Red-Crescent-Society-visited-the-pavilion-of-Medical-Procurement-Organization-in-Iran-Health-Exhibition

اشتراک گذاری