اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1323%2FThe-Price-of-Iranian-medicines-for-MS-Thalasemia-and-Grafting-is-diminished

اشتراک گذاری