اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F161%2FDr-Faghih-Red-Crescent-to-Become-Axis-of-Medicine-and-Medical-Equipment-in-Middle-East

اشتراک گذاری