اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F24%2FCordial-meeting-of-Medical-Procurement-Organization-MPO-Managing-Director-with-Soha-Kish-Trading-Company-Staff

اشتراک گذاری