اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F251%2FBekele-Geleta-pay-a-visit-to-Iran-Helal-Medical-Equipment-Company

اشتراک گذاری