اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F26%2FSoha-Jissa-Company-Collects-European-Standards-Certificates-for-the-Seven-Constant-Year

اشتراک گذاری