اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F264%2FThe-activities-of-Iranian-Red-Crescent-society-could-be-expressed-in-International-Assemblies

اشتراک گذاری