اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F288%2FThe-head-of-Red-Crescent-s-thankful-message-related-to-Islamic-Supreme-Leader-s-assistance-to-needy-people-of-Somalia

اشتراک گذاری