اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F320%2FThe-message-of-Managing-Director-of-Medical-Procurement-Organization-due-to-Physician-day

اشتراک گذاری