اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F349%2FAppointment-of-Dr-Abdoos-as-new-member-of-the-board-of-managers

اشتراک گذاری