اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F3901%2FMinister-of-Health-appoints-Dr-Ali-Faraji-as-FDA-s-Executive-Committee-Member

اشتراک گذاری