اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F3934%2FIRCS-s-Under-Secretary-General-pays-unannounced-visit-to-Helal-Iran-Medical-Devices-Company

اشتراک گذاری