اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F3991%2FMPO-s-Acting-Managing-Director-103-million-diverse-syringes-manufactured-in-Soha-Helal-Medical-Devices-Co

اشتراک گذاری