اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F3999%2FHelal-Iran-Medical-Devices-Co-to-reopen-dialyzers-production-line-MPO-Acting-Managing-Director-stated

اشتراک گذاری